ยินดีต้อนรับ
 
www.bangkokdive.com
 

      | หน้าแรก | รู้จักเรา | เรียนดำน้ำกับเรา | เที่ยวกับเรา | อุปกรณ์ดำน้ำ | ติดต่อสอบถาม | การชำระเงิน |

K2 Lembeh Dive Resort

K2 Lembeh Dive Resort

K2 Lembeh Dive Resort
K2 Lembeh Dive Package

      K2 Lembeh Dive Resort

เลือกวันเดินทางได้ตามความสะดวกของท่านเอง

ตัวอย่างโปรแกรม 5 วัน 4 คืน

วันแรก
- รับจากสนามบิน เดินทางสู่ที่พัก K2 Lembeh Dive Resort
- Check dive house reef
- Night Dive house reef
- บริการอาหารค่ำที่ห้องอาหารของรีสอร์ท

วันที่สอง
- 3 Boat dives
- Night dive
- บริการอาหารเช้า กลางวัน เย็น ที่ห้องอาหารของรีสอร์ท
- บริการชากาแฟ และอาหารว่างที่รีสอร์ท

วันที่สาม
- 3 Boat dives
- Night dive
- บริการอาหารเช้า กลางวัน เย็น ที่ห้องอาหารของรีสอร์ท
- บริการชากาแฟ และอาหารว่างที่รีสอร์ท

วันที่สี่
- 3 Boat dives
- บริการอาหารเช้า กลางวัน เย็น ที่ห้องอาหารของรีสอร์ท
- บริการชากาแฟ และอาหารว่างที่รีสอร์ท

วันที่ห้า
- บริการอาหารเช้า Check out เดินทางสู่สนามบิน

หมายเหตุ
- รายการเดินทางท่องเที่ยวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า แต่จะคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นหลัก

อัตราค่าบริการ

4 Days 3 Nights 06 boat dives - USD 540
5 Days 4 Nights 09 boat dives - USD 680
6 Days 5 Nights 12 boat dives - USD 810
7 Days 6 Nights 15 boat dives - USD 950
8 Days 7 Nights 18 boat dives - USD 1,080

ถ้าต้องการพักเดี่ยวคิดเพิ่มจากราคาปกติ 50%

อัตราค่าบริการนี้รวม
- ค่าที่พัก K2 Lembeh Dive Resort พักห้องละ 2 ท่าน
- ค่าอาหารตามรายการ
- น้ำดื่มในห้องพักและบนเรือ
- Boat Dives ตามรายการ
- Unlimited shore dives
- Tanks, Weights และ Weight Belt
- สิ่งอำนวยความสะดวกของ K2 Lembeh Dive Resort
- Dive Leader ท้องถิ่น
- ค่ารถรับ-ส่งสนามบิน ตามรายการ
- Service charge & Government Tax 21%
- ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 รักษา 500,000 ตาม พรบ. การท่องเที่ยว

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
- ค่าตั๋วเครื่องบิน
- ค่าภาษีสนามบินที่อินโดนีเซีย ภายในประเทศ Rp. 30,000 และระหว่างประเทศ Rp. 100,000
- ค่าธรรมเนียมดำน้ำที่ Lembeh หากมีการเรียกเก็บ
- ค่าอุปกรณ์ดำน้ำ และไฟฉายดำน้ำ

บริการอื่น ๆ
- สำหรับตั๋วเครื่องบิน ทางเรายินดีรับจองให้ท่าน แต่ราคาจะขี้นอยู่กับวันที่ท่านทำการจอง


การจองและชำระเงิน
- มัดจำ 50% เมื่อทำการจอง ส่วนที่เหลือชำระหมดก่อนวันเดินทาง 30 วัน
- ชำระ 100% เมื่อทำการจอง ในช่วงก่อนวันเดินทาง 30 วัน
- รับชำระเป็นเงินบาทเท่านั้น ใช้ อัตราแลกเปลี่ยน (ราคาขาย)ของธนาคารกรุงเทพ ณ วันที่จะชำระเงิน

การยกเลิก
- หากท่านยกเลิกก่อน 45 วัน ก่อนวันเดินทาง จะไม่คิดเงิน
- หากท่านยกเลิกน้อยกว่า 45 วัน ก่อนวันเดินทาง จะคิดเงิน 50%
- หากท่านยกเลิกน้อยกว่า 30 วัน ก่อนวันเดินทาง จะไม่คืนเงินให้
K2 Lembeh Dive Resort

K2 Lembeh Dive Resort

K2 Lembeh DiveResort


© Copyright www.bangkokdive.com 2003-2018 Mobile: 0-81-810-7889, 0-88-611-3388